INSTRUKCJA OBSŁUGI KONFIGURACJI DOFIZJO W SYSTEMIE ASPHYS

Aby zakres działalności fizjoterapeutycznej placówki był w prawidłowy sposób dostępny dla pacjentów w portalu DoFizjo.pl należy przeprowadzić jej konfigurację w systemie AsPhys.

W tym celu w module USTAWIENIA należy rozwinąć zakładkę KONFIGURACJA DOFIZJO.

1. ZAPIS WIDOCZNOŚCI PLACÓWKI W PORTALU DOFIZJO

Na początku należy zacząć od włączenia rejestracji on-line dla placówki. W oknie Zapis widoczności placówki w portalu DoFizjo.pl należy zaznaczyć opcję Dołącz placówkę do portalu DoFizjo i kliknąć Zapisz. Pojawia się ostrzeżenie Brak zdefiniowanego adresu placówki – co oznacza, że nie przeprowadzono konfiguracji placówki – w tym momencie to oczywiste, ale włączenie tej opcji w pierwszym kroku, pozwala systemowi na kontrolowanie prawidłowego przeprowadzenia tej konfiguracji.

2. KONFIGURACJA PLACÓWKI

W tym obszarze należy wprowadzić informacje dotyczące placówki bądź placówek, do których pacjent będzie mógł umówić się on-line na wizytę poprzez portal DoFizjo.pl

Dane placówek

  • Wprowadzamy dane placówki klikając Dodaj. Pojawia się okno dialogowe Definiuj adres placówki – w polach domyślnie uzupełnia się nazwa i adres placówki, który został podany przy zawarciu umowy o świadczeniu usług Asphys. W razie potrzeby można edytować widoczne pola.
  • Następnie należy umiejscowić placówkę na mapie wybierając Pokaż, aby możliwe było wskazanie jej lokalizacji w wynikach wyszukiwania na portalu DoFizjo.pl. Jeżeli placówka została nieprawidłowo zlokalizowana należy kliknąć we właściwe miejsce na mapie.

  • Dla placówki określamy Dni przyjmowania pacjentów 

Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy Zapisz. Dodana placówka pojawia się na liście placówek. Jeśli chcemy dodać kolejną placówkę to ponownie wykonujemy opisane czynności.

W celu edycji wprowadzonych danych klikamy symbol przy danej placówce.

UWAGA! Jeżeli w trakcie edycji placówki zmienimy dane adresowe tj. miasto, ulica, nr budynku lub kod pocztowy to obligatoryjnie należy ponownie ustawić lokalizację placówki na mapie.

Dane wizyt dostępnych podczas rejestracji on-line

W kolejnym kroku należy zdefiniować Rodzaje wizyt, które będą dostępne podczas rejestracji on-line. W tym miejscu wprowadzamy opisy i opcje wizyt (czas trwania i cena) ogólnie zdefiniowanych dla placówek. Standardowo w konfiguracji widnieją trzy rodzaje wizyt:

Pierwsza wizyta – jest to obowiązkowy rodzaj wizyty. Można edytować tylko cenę i czas trwania. Tej wizyty nie można zdezaktywować.

Wizyta konsultacyjna, Wizyta terapeutyczna – są to opcjonalne rodzaje wizyt. Dla każdej z nich można zmienić opis oraz edytować pozostałe opcje. Wizyty te można dezaktywować, pod warunkiem, że pozostaje aktywna jedna wizyta oprócz Pierwszej wizyty.

W celu dodania kolejnej wizyty należy kliknąć Dodaj. Pojawia się okno dialogowe, w którym wpisujemy nazwę wizyty, jej czas trwania i cenę. Wprowadzone opcje będą widoczne w opisie wizyty na portalu DoFizjo.pl. Cenę i czas trwania każdej aktywnej wizyty w konfiguracji placówki można również edytować indywidualnie dla poszczególnych pracowników.

Link do strony placówki klienta

W miejscu Link do strony placówki klienta można wpisać adres strony www placówki, który będzie widoczny w danych placówki na portalu DoFizjo.pl.

3. KONFIGURACJA UŻYTKOWNIKÓW PLACÓWKI NA PORTALU DOFIZJO

Dostępni użytkownicy na portalu DoFizjo

W tym miejscu określamy, do których użytkowników w roli medycznej systemu AsPhys pacjent będzie mógł umówić się na wizytę on-line.

W celu wskazania użytkownika klikamy Dodaj.

Pojawia się okno dialogowe:

Wybieramy użytkownika z listy.

Podgląd użytkownika na portalu DoFizjo

Dane użytkownika, które widoczne są w tej sekcji znajdują się w panelu Ustawienia – Użytkownicy. Również tam należy dołączyć zdjęcie fizjoterapeuty, które będzie wyświetlane na portalu DoFizjo.pl.

Dla wybranego użytkownika obligatoryjnie ustalamy:

Wybierz problem medyczny obsługiwany przez użytkownika na portalu DoFizjo – wskazujemy poprzez kliknięcie w ikonę, jakie problemy medyczne obsługuje dany pracownik. Dostępne są problemy, które są aktywne w panelu Ustawienia – Problemy medyczne obsługiwane w twojej placówce. Ikony te są koloru ciemnoszarego, ikony nieaktywnych problemów w placówce są wyszarzałe.

Przypisz użytkownika do placówek – wybieramy placówkę bądź placówki, w których pracuje fizjoterapeuta. Jeżeli w konfiguracji wprowadzona jest jedna placówka to system domyślnie zaznacza ten adres.

Przypisz użytkownika do wizyt – w tym miejscu wskazujemy, które wizyty będzie obsługiwał użytkownik.

Pojawia się okno dialogowe Rodzaje wizyt dostępne dla użytkownika zawierające:

Zdefiniowane rodzaje wizyt – widoczne są wizyty wprowadzone w konfiguracji Dane wizyt dostępnych podczas rejestracji on-line. Spośród nich zaznaczamy, która wizyta lub wizyty będą widoczne przy danym fizjoterapeucie na portalu DoFizjo.pl. Na te wizyty pacjent będzie mógł się zarejestrować on-line.

W prawidłowym ustawieniu placówki w Konfiguracji DoFizjo ważne jest aby Pierwsza wizyta była przypisana co najmniej do jednego użytkownika oraz co najmniej jedna spośród pozostałych wizyt była przypisana do minimum jednego użytkownika. Ta konfiguracja zabezpiecza prawidłowe wyświetlanie dostępnych fizjoterapeutów w placówce na DoFizjo.pl, w zależności od ich uprawnień oraz od wyboru pacjenta odnośnie pierwszej czy kolejnej wizyty w placówce.

Jeżeli prowadzisz gabinet fizjoterapeutyczny jako jednoosobową działalność to wybór wizyt jest prosty – po prostu zaznaczasz pierwszą i min. jedną kolejną wizytę.

Natomiast jeśli w placówce jest więcej fizjoterapeutów to określenie uprawnień do przeprowadzenia Pierwszej wizyty zależy od przydzielonej im roli w systemie AsPhys. Możliwe są dwa przypadki:

  1. Jeżeli w systemie AsPhys w panelu USTAWIENIA-DODATKOWA FUNKCJONALNOŚĆ nie jest zaznaczona opcja „Włączenie możliwości rozpoczęcia problemu medycznego zleceniem zewnętrznym” to Pierwszą wizytę można przypisać tylko do użytkownika w roli Właściciel lub Konsultant
  2. Jeżeli w systemie AsPhys w panelu USTAWIENIA-DODATKOWA FUNKCJONALNOŚĆ jest zaznaczona opcja „Włączenie możliwości rozpoczęcia problemu medycznego zleceniem zewnętrznym” to Pierwszą wizytę można przypisać do użytkowników w roli Właściciel, Konsultant i Terapeuta (analogicznie wg zasad umawiania pierwszej wizyty w systemie AsPhys).

Po wybraniu wizyt obsługiwanych przez użytkownika pojawiają się one poniżej:

Jeżeli dla użytkownika chcemy zmienić czas trwania lub cenę wizyty na inne niż te, które są w  standardzie placówki to klikamy Edycja czasu i ceny wizyty. Edytujemy potrzebne dane i zapisujemy – będą one widoczne tylko przy terapeucie, dla którego zmieniono te dane wizyty w portalu DoFizjo.pl.

Przykładowy widok listy fizjoterapeutów na portalu DoFizjo.pl, dla których ustalono indywidualne ceny i czasy trwania wizyt:

 

Po prawidłowym wykonaniu wszystkich opisanych wyżej czynności w konfiguratorze DoFizjo, wracamy do sekcji ZAPIS WIDOCZNOŚCI PLACÓWKI W PORTALU DOFIZJO

Ponownie klikamy Zapisz. Jeśli skonfigurowano wszystkie obszary to pojawi się komunikat Zmiany zostały zapisane.

SPRAWDŹ JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA REJESTRACJA ON-LINE DO TWOJEJ PLACÓWKI www.dofizjo.pl

Dodawanie kolejnej placówki

Aby wprowadzić kolejny adres placówki należy przeprowadzić czynności opisane w sekcji Dane placówek. Po dodaniu kolejnej placówki, obok jej danych pojawia się żółty trójkąt z wykrzyknikiem:

Jest to ostrzeżenie, iż dana placówka na razie nie jest widoczna w portalu DoFizjo.pl, ponieważ nie została dla niej przeprowadzona konfiguracja.

W następnym kroku należy przypisać pracowników do nowej placówki.

  • Jeżeli w konfiguratorze jest już wprowadzony użytkownik, który przyjmuje pacjentów w tej placówce to należy go przypisać do placówki. W tym celu w sekcji Dostępni użytkownicy na portalu DoFizjo, przy danym użytkowniku klikamy . Pojawia się okno dialogowe z konfiguracją jego widoczności na portalu DoFizjo. Wybieramy Przypisz użytkownika do placówek. W otwartym oknie jest już dostępna wprowadzona wcześniej placówka. Przy jej nazwie zaznaczamy okienko wyboru, zapisujemy. Użytkownik będzie obsługiwał w placówkach (do których jest przypisany) te wizyty, które ma wskazane w sekcji Przypisz wizyty do użytkownika.
  • Jeżeli w KONFIGURACJI DOFIZJO nie ma wprowadzonego użytkownika, który ma zostać przypisany do nowo wprowadzonej placówki, to wykonujemy kroki opisane w sekcji KONFIGURACJA UŻYTKOWNIKÓW PLACÓWKI NA PORTALU DOFIZJO.

Żółty trójkąt przy placówce zniknie jeśli konfiguracja została przeprowadzona poprawnie. Pamiętać tutaj należy o zasadzie, aby pierwsza wizyta była przypisana co najmniej do jednego użytkownika oraz co najmniej jedna spośród pozostałych wizyt była przypisana do minimum jednego użytkownika.