Polityka prywatności

Polityka Prywatności Strony internetowej AsPhys

 

Działając w wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, AsPhys Spółka Akcyjna informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych w ramach portalu AsPhys.com jest AsPhys Spółka Akcyjna (dalej zwana „Administratorem”) z siedzibą w Tychach, ul. Dojazdowa 9b, 43-100 Tychy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000793622, NIP 6423218471, REGON 38382338300000, kapitał zakładowy w wysokości 270 000 zł wpłacony w całości.
 2. Dane kontaktowe Administratora: adres e-mail: biuro@asphys.com, telefon kontaktowy: +48 666 342 003. Biuro obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00,
 3. Administrator powołał inspektora ochrony danych, którym jest Jarosław Straś. Dane kontaktowe administratora danych: biuro@asphys.com, telefon kontaktowy: +48 793 019 753, adres: ul. Dojazdowa 9b, 43-100 Tychy, z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych ASPHYS”.

Pojęcia pisane wielką literą w niniejszej Polityce prywatności powinny być rozumiane zgodnie
z definicjami wskazanymi w Regulaminie systemu informatycznego AsPhys Asystent Fizjoterapeuty dostępnego pod adresem.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane są przetwarzane w związku z następującymi kategoriami działań:

 1. Przeglądanie Strony internetowej

Dane wszystkich podmiotów odwiedzających stronę internetową www.asphys.com (dalej: „Strona internetowa”), w szczególności adresy IP lub inne identyfikatory gromadzone za pośrednictwem plików cookies, które to podmioty nie dokonują Rejestracji lub nie kontaktują się za pośrednictwem formularza kontaktowego, mogą być przetwarzane przez Administratora w jednym bądź kilku następujących celach:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostepnienia treści zamieszczonych na Stronie internetowej, udostępnienia formularza kontaktowego; podstawa prawna przetwarzania: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług, zapewnienia możliwości wyboru
  i zachowania ustawień personalizowanych, analitycznych i statystycznych, by ulepszać usługę; podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. zapewnienie możliwości ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami; podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. marketingowych Administratora; podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 1. Rejestracja i korzystanie z usług w Okresie Testowym

Klient zamierzający korzystać z Usług w Okresie Testowym zobowiązany jest do dokonania Rejestracji, która polega na założeniu Konta Klienta. W tym celu Klient proszony jest o podanie danych niezbędnych do utworzenia Konta Klienta i jego obsługi przez Administratora. Dane osobowe podane Administratorowi mogą być przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:

 1. świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta Klienta; podstawa prawna przetwarzania: niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług, zapewnienia możliwości wyboru
  i zachowania ustawień personalizowanych, analitycznych i statystycznych, by ulepszać usługę; podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. zapewnienie możliwości ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami; podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. marketingowych Administratora; podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 1. Rejestracja i korzystanie z usług w Okres Abonamentowy

Klient zamierzający korzystać z Usług w Okresie Abonamentowym zobowiązany jest do zawarcia Umowy o świadczenie Usług. Dane osobowe podane Administratorowi mogą być przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:

 1. realizacji Umowy, w tym dokonania rozliczeń pomiędzy Klientem a Administratorem; podstawa prawna: niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. realizacji obowiązków prawnych w zakresie rachunkowości, obowiązków podatkowych; podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług, zapewnienia możliwości wyboru
  i zachowania ustawień personalizowanych, analitycznych i statystycznych, by ulepszać usługę; podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. zapewnienie możliwości ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami; podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. marketingowych Administratora; podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 1. Formularz kontaktowy, kontakt za pośrednictwem adresu e-mail i za pośrednictwem telefonu

Dane osobowe podane Administratorowi w formularzu kontaktowym zamieszczonym na Stronie internetowej lub przekazane za pośrednictwem wiadomości kierowanych na adresy e-mail pracowników Administratora, w szczególności adres e-mail: biuro@asphys.com lub za pośrednictwem telefonu, w szczególności pod numer +48 666 342 001, mogą być przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:

 1. identyfikacji nadawcy korespondencji, obsługi jego wiadomości, zapytania; podstawa prawna: niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług, zapewnienia możliwości wyboru
  i zachowania ustawień personalizowanych, analitycznych i statystycznych, by ulepszać usługę; podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 

 1. Marketing bezpośredni

Jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe będą przetwarzane
w celu przesyłania informacji handlowej. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Pana/ią zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Dane osobowe Użytkowników i reprezentantów Klienta

Jednocześnie informujemy, że przekazane przez Klienta dane osobowe Użytkowników oraz osób reprezentujących Klienta będą przetwarzane w celu realizacji współpracy między Administratorem a Klientem w związku ze świadczoną Usługą, a także w celu bieżącego kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na świadczeniu Usług, a także praw i obowiązków z nich wynikających.

 • Okres przechowywania danych osobowych
 1. Dane osobowe Klienta, Użytkowników, osób reprezentujących Klienta przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Okres Testowy), a w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług AsPhys (Okres Abonamentowy) przez okres obowiązywania tej umowy, a także przez czas właściwy dla dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi wynikać z zawartych umów.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie będą przetwarzane do czasu odwołania tej zgody.
 3. Dane osobowe powierzone przez Klienta na rzecz Administratora na podstawie zawartej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, przetwarzane będą przez okres wskazany w tej umowie.
 • Odbiorcy danych

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie podmiotom, które będą wykonywać dla niego usługi niezbędne do świadczenia usług w ramach AsPhys. Podmiotami takim są zwłaszcza dostawcy następujących usług: dostawcy usług IT (Data Center, kolokacja), kurierzy, księgowi, prawnicy. Odbiorcy usług będą mieli dostęp tylko do takich danych jakie są niezbędne w celu realizacji przez nich usług.

Administrator danych nie zamierza przekazywać Pana/i danych do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub do organizacji międzynarodowej.

 • Prawa związane z przetwarzaniem danych

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
 • sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 • ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,
 • usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie,
 • przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Państwa,
 • prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z punktem VI.

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail,
w celu przesyłania informacji handlowych), prawem osoby, której dane dotyczą jest prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mogą Państwo wykonywać te prawa, kierując żądanie na następujący adres e-mail Administratora biuro@asphys.com

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzoru

Informujemy, że jeżeli uważają Państwo, że doszło do naruszenia ochrony ich danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie w jakim wystawiane i wysyłane będą faktury elektroniczne oraz ewentualne upomnienia o terminach płatności. Państwa danych jednak nie profilujemy.

 • Dobrowolność podania danych

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności dokonania Rejestracji i założenia Konta Klienta, korzystania z Usług w Okresie Testowym i Okresie Abonamentowym.

 • Zmiana Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki prywatności. Aktualna wersja Polityki prywatności zostanie udostępniona na Stronie internetowej wraz ze wskazaniem daty od jakiej obowiązuje aktualne brzmienie Polityki prywatności.

Aktualne brzmienie Polityki prywatności obowiązuje od dnia 22 stycznia 2021 r.