Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach portalu AsPhys.com jest: Dane rejestrowe: AsPhys Spółka Akcyjna (dalej zwana „Administratorem”) z siedzibą w Rybniku, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 9, 44-200 Rybnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy-KRS, pod numerem KRS 0000793622, posługującą się numerami NIP 6423218471 i REGON 38382338300000 z kapitałem zakładowym w wysokości 270 000 zł.

AsPhys Spółka Akcyjna reprezentowana jest przez Zarząd w składzie:

 •   Rafał Malczok – prezes Zarządu.

Dane kontaktowe:

 • adres pocztowy: AsPhys Spółka Akcyjna., ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 9, 44-200 Rybnik,
 • adres e-mail: biuro@asphys.com,
 • telefon kontaktowy: +48 666 342 003

Biuro obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Działając w wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO” informujemy, że:

Inspektor Ochrony Danych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – osobę, z którą można kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora oraz w sprawach korzystania z uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Katarzyna Koczy;

 • adres pocztowy: AsPhys Spółka Akcyjna. Na ręce: Katarzyny Koczy Inspektor Ochrony Danych, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 9, 44-200 Rybnik
 • adres e-mail: biuro@asphys.com;
 • telefon kontaktowy: +48 666 342 003 .

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach portalu AsPhys.com:

 1. Dane podane w procesie rejestracji – dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku pomiędzy Stronami. Podstawa prawna:
  • a. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • b. Art. 18 ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną – usługodawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego.
 2. W przypadku wyrażenia fakultatywnej zgody, w celu przesyłania na podany w procesie rejestracji adres e-mail, informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną. Podstawa prawna:
  • a. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • b. Art. 10 ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną – informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 3. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług AsPhys (w Okresie Abonamentowym) – dane osobowe wprowadzane przez Klienta do systemu AsPhys. Podstawa prawna:
  • a. Zawarta z Klientem umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • b. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • c. Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej;
  • d. Art. 24 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane także w celu realizacji praw przysługujących Administratorowi lub w celu wykonania obowiązków. Podstawa prawna:
  • a. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • b. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 5. Dodatkowe cele przetwarzania to m.in. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług, zapewnienia możliwości wyboru i zachowania ustawień personalizowanych, analitycznych i statystycznych, by ulepszać usługę. Podstawa prawna:
  • a. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Okres przechowywania danych osobowych:

 1. Dane osobowe Klienta i Użytkowników przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Okres Testowy), a w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług AsPhys (Okres Abonamentowy) przez okres obowiązywania tej umowy, a także przez czas właściwy dla dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi wynikać z zawartych umów.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie będą przetwarzane do czasu odwołania tej zgody.
 3. Dane osobowe powierzone przez Klienta na rzecz Administratora na podstawie zawartej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, przetwarzane będą przez okres wskazany w tej umowie.
 4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane mogą być przetwarzane w innym celu, w sytuacji gdy będzie istnieć ku temu podstawa prawna.

Odbiorcy danych:

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie podmiotom, które będą wykonywać dla niego usługi niezbędne do świadczenia usług w ramach AsPhys. Podmiotami takim są zwłaszcza dostawcy następujących usług: dostawcy usług IT (w tym profesjonalne Data Center), kurierzy, księgowi, prawnicy. Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych przez każdy z takich podmiotów odbywać będzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i zgodnie z poleceniami Administratora. Odbiorcy usług będą mieli dostęp tylko do takich danych jakie są niezbędne w celu realizacji przez nich usług.

Twoje prawa:

Jako Administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail, w celu przesyłania informacji handlowych), przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie prawa jakie Ci przysługują będą wykonywane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, a zwłaszcza przepisami RODO.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu:

Informujemy, że w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na podstawie RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobrowolność podania danych:

Podanie przez Klienta danych osobowych na etapie rejestracji jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu dokonania rejestracji Klienta i świadczenia usług drogą elektroniczną.