Regulamin promocji
„AsPhys CyberMonday 2019”

§ 1 Organizator

Organizatorem promocji „AsPhys CyberMonday 2019”, zwanej w dalszej części Regulaminu „Promocją”, jest AsPhys Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku, adres: ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 9, 44-200 Rybnik, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy-KRS w dniu 8 lipca 2019 r. pod numerem KRS 0000793622, zwana dalej „Usługodawcą”.

§ 2 Czas trwania Promocji

Promocja trwa od godziny 0:01 w dniu 2 grudnia 2019 do godziny 23:59 w dniu 2 grudnia 2019 r.

§ 3 Warunki Promocji

 1. Promocja dostępna jest dla:

  a) nowych klientów usługi AsPhys, którzy dokonają rejestracji w usłudze za pośrednictwem formularza rejestracyjnego http://asphys.webd.pro//cybermonday/, w czasie trwania promocji, a następnie podpiszą z Usługodawcą w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od 2 grudnia 2019, umowę na korzystania z usługi AsPhys w okresie abonamentowym.

  b) dotychczasowych klientów usługi AsPhys, którzy w czasie trwania promocji, zamówią w usłudze AsPhys nowych użytkowników. Ocena zamówienia nowych użytkowników dokonywana będzie
  w oparciu o datę dodania nowego użytkownika do systemu AsPhys. Promocja przysługiwała będzie na wszystkich użytkowników dodanych w czasie trwania promocji. Warunkiem udziału dotychczasowego klienta w Promocji jest brak zaległości w płatnościach względem Usługodawcy.

 2. Promocja polega udzieleniu klientom, o którym mowa w ust. 1 powyżej następujących ulg w opłacie abonamentowej:

  a) w przypadku nowych klientów, o których mowa w ust. 1 pkt a) powyżej – klientowi zostanie udzielony rabat w wysokości 30% ceny netto dla każdego zamówionego przez Klienta użytkownika. Rabat obowiązywać będzie przez okres 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Jako pierwszy miesiąc obowiązywania rabatu liczony będzie grudzień 2019 r.

  b) w przypadku nowych klientów, o których mowa w ust. 1 pkt b) powyżej – klientowi zostanie udzielony rabat w wysokości 30% ceny netto dla każdego nowo zamówionego przez Klienta użytkownika. Rabat obowiązywać będzie przez okres 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Jako pierwszy miesiąc obowiązywania rabatu liczony będzie grudzień 2019 r.

 3. Po upływie okresu trwania rabatu tj. 6 kolejnych miesięcy, klient zobowiązany będzie do opłat za zamówionych użytkowników zgodnie z oficjalnym cennikiem usługi AsPhys.
 4. Udzielony w ramach Promocji Rabat nie obejmuje usług dodatkowych tj. pakiety SMS, przestrzenie dyskowe, za które klient ponosi koszty zgodnie z oficjalnym cennikiem usługi AsPhys.

§ 4 Pozostałe warunki Promocji

 1. Usługodawca powiadomi klienta o przysługującym mu w ramach Promocji rabacie, w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez klienta prawa do rabatu.
 2. Klient ma prawo zrezygnować z Promocji i przysługującego mu rabatu.
 3. W przypadku rozwiązania przez klienta umowy o świadczenie usług AsPhys przed upływem okresu obowiązania przyznanego mu rabatu, klientowi nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanego rabatu.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2019 r.
 2. Regulamin Promocji obowiązuje przez czas trwania promocji, a w stosunku do klientów którzy spełnili warunki udziału w Promocji, także przez okres przysługiwania im rabatu.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo zmiany lub uchylenia Regulaminu w każdym czasie. Zmiana lub uchylenie Regulaminu nie ma wpływu na sytuację prawną klientów, którzy spełnili warunki udziału w Promocji.
 4. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej Promocji, rozstrzygane będą polubownie, a w braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia umowy o świadczenie usług AsPhys oraz przepisy kodeksu cywilnego.